C6ME-6110-A

Ok 410 piston

410 casting

4.050" std. dia.